Home Ontstaan van het plan Veiligheid van Nederland Waterberging Adhesiebetuiging Ruwe schets Deltaplan 3 Reactie op Deltaplan 2 Benaderde instanties Contact / Reactie

Ruwe schets Deltaplan 3

Dit is een ruw schetsje waarbij de invulling in nader overleg kan plaatsvinden. Voor Delfzijl en Amsterdam moeten er toch grotere zeesluizen komen, dat betekent alweer een besparing. Als er overeenstemming is of alles een zoetwatergebied moet worden of dat er nog delen in een open verbinding met de zee moeten blijven, pas dan kan worden besloten tot stormvloedkeringen of sluizen.

De groene delen op het kaartje geven de bedreigde gebieden aan als er een dijkdoorbraak zou plaatsvinden en die kans wordt alleen maar groter als de zeespiegel blijft stijgen zoals wordt aangenomen. Het plan kan in fases worden uitgevoerd te beginnen met de Energie/ Afsluitdijk waarbij meteen grootschalige windmolenparken kunnen worden gebouwd.


Legenda Deltaplan 3

A. Buitendijk/ Binnendijk.
B. De smalle polders aan de energiedijk zijn bedoeld voor zon, water en wind energie
C. Sluis/ Stormvloedkering.
D. Grote Polders voor: Deze kunnen dienen voor bewoning, landbouw voor het verbouwen van voedsel en producten voor biobrandstof, veeteelt enz.
E. Waterwegen en randmeren deze kunnen fungeren als zoetwaterbuffer, waterberging, drinkwater en besproeiing van landerijen. Slechts drie procent van alle water op onze aarde is zoetwater. Één miljard mensen ontberen schoon drinkwater.
F. Is land dat onder de zeespiegel ligt en dus een potentieel gebied dat onder water kan komen te staan.Windmolenparken of energieparken.
--- Snelweg verbindingswegen
Buitendijks luchthaven.
Groot Europa haven.
Industrie.

De kleine polders zouden nog extra aangemerkt kunnen worden voor b.v. bedrijven en bedrijfstakken die hinderlijk zijn voor het milieu zoals: Het race circuit van Zandvoort, Varkenshotels en andere grootschalige bedrijven zoals b.v. ESB (niet noemen) die als hinderlijk worden ervaren en natuurlijk polders voor het opwekken van energie zoals de plannen van de gebr. Das, Wubbo Ockels en de vele anderen.