Home Ontstaan van het plan Veiligheid van Nederland Waterberging Adhesiebetuiging Ruwe schets Deltaplan 3 Reactie op Deltaplan 2 Benaderde instanties Contact / Reactie

REACTIE OP DELTAPLAN 2

All Gore en De Commissie Veerman komt de eer toe dat zij er op een grandioze manier in zijn geslaagd om de bevolking bewust te maken voor gevaren van de op handen zijnde zeespiegelstijging mede als gevolg van het stijgen van de temperatuur en de bodemdaling.

De Commissie Veerman pretendeert dat zij alle deskundige geleerden in de hele wereld hebben benaderd om tot een goed onderbouwd advies te komen. Wij twijfelen geen moment aan de goede bedoelingen maar wij hebben de ervaring dat veel adviseurs in hun adviezen terdege rekening houden met persoonlijke belangen en daardoor niet altijd objectief zijn. Daarnaast lijkt het dat mensen die minder geleerd zijn, niet zijn geraadpleegd!

Bij ons speelt eigenbelang in ieder geval geen rol want onze groep behoort tot de tachtigers en dat is een aflopende zaak waarbij wij geen carrière meer hoeven te maken. Wel hebben wij ons heel erg bezig gehouden met de waterbeheersing in het algemeen waarbij wij tot de conclusie kwamen dat er maar één goede oplossing is die een optimale veiligheid garandeert en tegelijkertijd in economisch opzicht en economische klapper van jewelste zal worden. Ook het gezeur over het milieu zoals horizonvervuiling, stank en lawaai zullen niet meer aan de orde zijn. De oplossing is het bouwen van een AFSLUITDIJK VAN BRUNSBÜTTEL boven HAMBURG naar ZEEUWS- VLAANDEREN op ca. 45 kilometer uit de kust. Deze afsluitdijk kan dienen als ENERGIEDIJK met bijna onbeperkte mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens en als de techniek zover is voor zonnepanelen evenals waterkracht en andere mogelijkheden voor het opwekken van energie welke nog in studie zijn.

Het nieuw verworven gebied moet met schermdijken in diverse poldercompartimenten worden ingedeeld met ongekende mogelijkheden voor problemen waar wij nu dagelijks mee te maken hebben. Die poldercompartimenten kunnen op allerlei wijzen worden ingevuld en dat is een punt van nader overleg. Waar in ieder geval geen enkele belemmering voor mag zijn is de scheepvaart. Onze havens moeten zoveel mogelijk vrij toegankelijk blijven en uitgebreid kunnen worden. Maasvlakten drie en vier behoren tot de mogelijkheden. Er komen ook kansen voor Amsterdam. Nederland kan met deze plannen het grootste overstap- laadstation van goederen en mensen in West-Europa worden waarbij een Schiphol in zee zeker tot de mogelijkheden behoort.

Met dit project kan er een einde komen aan discussies over allerlei problemen zoals: Het milieu, horizonvervuiling door windmolens, stank van hinderlijke industrieën, grootschalige varkens- en kippenbedrijven, bedrijven die lawaaioverlast veroorzaken, denk aan het omstreden race circuit in Zandvoort en de vliegvelden. Een Schiphol in zee zal kunnen uitgroeien tot het grootste overstapstation van West Europa. Een derde Maasvlakte kan eveneens op een koopje mee worden genomen zodra daar behoefte aan is. Het bouwen van ZOETWATERBERGINGEN die alle binnenlandse discussie over waterbergingen overbodig maakt. Het plan biedt mogelijkheden voor recreatie en watersport en het geeft de Randstad alle ruimte voor WONINGBOUW in zee. Ook Amsterdam kan ambitieuze havenplannen ontwikkelen voor extreme grote schepen wat ook voor hen grote mogelijkheden voor Short Sea activiteiten biedt. De Nederlandse havens kunnen echt het belangrijkste knooppunt van West Europa worden. Wel moeten wij er rekening mee houden dat de Belgen deze kans ook aan zullen grijpen.

Na allerlei suggesties ontstond ons plan om definitief af te rekenen met de gevaren van de stijgende zeespiegel. Wij hebben Prins Willem-Alexander aangeschreven met ons plan die ons adviseerde om alle mogelijke instanties en personen - het zijn er inmiddels meer dan honderd - te benaderen. De respons is niet overweldigend maar de discussie over dat er iets moet gebeuren is flink op gang gekomen en dat is al winst. Talloze ideeën zijn gelanceerd en sommige kregen flinke aandacht al zijn de meeste wel gekraakt omdat zij of niet goed of niet haalbaar zijn, maar dat is ook Nederland. Het is perfect dat wij elkaar kritisch benaderen in de hoop dat alleen de goede plannen overblijven. Wij hopen dat er in de besluitvorming gebruik van meer deskundigheid wordt gemaakt dan meestal het geval is.

Een bijzonder fijne bijkomstigheid van ons plan is dat er sprake zal zijn van een aanzienlijke uitbreiding van onze landbouwgronden. Men heeft destijds met de inzichten van nu het onzalige plan bedacht om grote hoeveelheden cultuurgrond om te bouwen tot z.g. nieuwe natuur. Nog afgezien van het feit dat dit onze draagkracht te boven gaat hebben wij deze grond keihard nodig voor de verbouw van voedsel en producten voor biobrandstof. Elk jaar komen er tachtig miljoen mensen bij die moeten eten en de behoefte aan alternatieve vormen van energie zijn bij iedereen nu wel helder.

Een paar opmerkingen naar aanleiding van wat er nu over het rapport van De Commissie Veerman bekend is.
Het is beslist niet realistisch om een plan te lanceren waar je honderd jaar over wilt doen. Regeren over vijf generaties na ons komt helemaal niets van terecht. Dit is een last waar je hen die na ons komen niet mee mag belasten. Woorden van de Minister President. Als je hen die na ons komen veiligheid en een living wilt bieden dan moet je wel slagvaardiger tewerk gaan. Denk alleen maar aan de financiering. Als een tramtunneltje in Amsterdam in een paar jaar tijd al viermaal zo duur wordt als begroot, ditzelfde geldt b.v. ook voor de Betuwelijn en de HSL. Als wij die parallel doortrekken naar Deltaplan 2, uitgesmeerd over honderd jaar, dan kan dit uitgaande van loonontwikkelingen en inflatie wel eens duizend maal zoveel worden....

Dit kan en mag niet gebeuren. Er moet een realistisch voortvarende aanpak komen. Om te beginnen moet de binnenlandse waterbeheersing beter op orde. Het breder en dieper maken van onze rivieren is daar een onderdeel van. Enerzijds gaat het om een vlotte afvoer van overtollig water en anderzijds om te komen tot een grotere waterberging van zoetwater. Dit was destijds ons advies en is door de ex staatssecretaris Mw. Schultz van Haegen opgepakt en is intussen zoals bekend wettelijk vastgelegd.
Dit plan is door de Commissie Veerman volledig overgenomen.
Waterbergingen binnenslands is van de zotte.

Er is maar één goede oplossing en dat is het overtallige zoetwater buitendijks te brengen en op te slaan. Waterbergingen binnenslands geeft alleen maar problemen. Daar is al genoeg strijd over gevoerd en dit houdt maar niet op. Er is al veel teveel cultuurgrond verknoeid die wij met de huidige inzichten niet meer kunnen missen. Als het waterpeil in het IJsselmeer met anderhalve meter wordt verhoogd lost dit niets op en kost, afgezien van veel geld, ook weer vele hectares aan cultuur- en veeteeltgrond. Natuurlijk moeten er wel waterbergingen komen. Dat heeft De Commissie Veerman heel juist gezien en daar staan wij tweehonderd procent achter. Er moet een grote voorraad zoetwater voor o.a. drinkwater en het sproeien voor de agrarische sector beschikbaar komen waarbij de export van drinkwater best wel eens interessant kan worden.

Reden om grote zoetwaterpolders voor de kust aan te leggen waarbij ook meteen de Eems en de Dollard moeten worden afgesloten middels een dijk, uiteraard met voorzieningen voor de scheepvaart.

DE FINANCIERING EN DE TIJD.


Zoals opgemerkt is honderd jaar niet realistisch. Wij moeten ons zo snel mogelijk zelf kunnen redden, niet alleen met het oog op de stijgende zeespiegel maar ook als er iets mis gaat met de olie en het gas. Bovendien is onze eigen gasvoorraad binnen enige tijd op maar dat betekent ook dat de tientallen miljarden aan aardgasbaten die jaarlijks geruisloos in onze economie worden gepompt ook verdampen. Het idee van de commissie om de aardgasbaten in een fonds te stoppen is perfect maar gebruik het dan ook meteen, des te eerder wordt er winst gemaakt.

Hier is alleen maar sprake van een win-win-win situatie en wie kan daar nu op tegen zijn.
Naast de dijken en kunstwerken zoals waterkeringen en sluizen die natuurlijk veel geld kosten kan er op de kustbescherming en voorzieningen binnenslands enorm worden bezuinigd. Stop de grote hoeveelheden zand die voor versterking van onze kust is gedacht, maar na verloop van tijd weer wegspoelt, in de dijken.

SAMENWERKING.

Het is raadzaam om dit project samen met de Duitsers en de Belgen aan te pakken aangezien ook zij hier profijt van hebben. Misschien is zelfs een Europese aanpak geboden omdat een groot deel van het achterland tot in Tsjechië toe meeprofiteert op het gebied van water- en energievoorziening en economie.